Phả hệ dòng họ Phùng Quốc Công: Ngành 3 (My Động)

***

TỔ NGÀNH 3

THẾ HỆ THỨ 3

PHÙNG ĐÌNH ĐẠI (3)

(Phần mộ đặt tại đống Ma Găng, My Động I)

Cụ tổ ngành 3 Phùng Đình Đại (3) sinh ra

PHÙNG ĐÌNH HUYÊN (4)

Cụ tổ thế hệ thứ 4 Phùng Đình Huyên (4) sinh được 5 con trai, khai sinh ra 5 chi:

 1. 1.   THẾ HỆ 6, TỔ CHI 1

PHÙNG ĐÌNH VIÊN (5)

 1. 2.   THẾ HỆ 6, TỔ CHI 2

PHÙNG VĂN NÔM (5)

 1. 3.   THẾ HỆ 6, TỔ CHI 3

PHÙNG VĂN TỤNG (5)

 1. 4.   THẾ HỆ 6, TỔ CHI 4

PHÙNG VĂN HẠP (5)

 1. 5.   THẾ HỆ 6, TỔ CHI 4

PHÙNG VĂN ĐỢI (5)

 1. 6.      PHÙNG ĐÌNH KHUÔNG (5) Mất khi 20 tuổi, không có vợ con
 2. 7.      CON GÁI (không rõ tên), lấy chồng họ Hoàng
 3. 8.      CON GÁI (không rõ tên), lấy chồng họ Nguyễn
 4. 9.      PHÙNG THỊ CHIẾN, mất sớm


 

TỔ CHI 1 NGÀNH 3

PHÙNG ĐÌNH VIÊN (5)

ông Phùng Đình Viên (5) (hiện đã mất, an táng tại My Động) và vợ là bà Hạ Thị Bình (5) (hiện đã mất, an táng tại đống Bông Hoa Thám, Duyên Hải, Thái Bình. Ông bà sinh hạ được 3 con trai:

 1. Phùng Đình Thẩm (6)
 2. Phùng Đình Nhạc (6)
 3. Phùng Đình Tỷ (6)

 

Ông Phùng Đình Tỷ (6) dỗ ngày 10/11, và vợ là bà Tỷ (9) dỗ ngày 20/8, ông bà sinh hạ được 3 con gái:

 1. 1.      Phùng Thị Thực (7), chồng là ông Tạ Văn Thực, sinh hạ ông Tạ Văn Phức
 2. Phùng Thị Quang (7), chồng là ông Tạ Vă Quang cùng xóm
 3. Phùng Thị Thức (7), chồng là ông Nguyễn Văn Thức

 

 

NHÁNH 1, CHI 1, NGÀNH 3

PHÙNG ĐÌNH THẨM

Ông Phùng Đình Thẩm (6) (ngày dỗ 6/9) và vợ là bà Nguyễn Thị Na (6), ông bà sinh hạ được 2 con trai và 3 con gái:

 1. Phùng Thị Ngôn (7), chồng là ông Thưởng cùng xóm
 2. Phùng Đình Phiên (7)
 3. Phùng Đình Nếm (7)
 4. Phùng Thị Ỏn (7), chồng là ông Nguyễn Văn Dĩnh thôn Bùi
 5. Phùng Thị Cậy (7), mất sớm, dỗ ngày 16/2

 

GIA ĐÌNH ÔNG PHÙNG ĐÌNH PHIÊN

Ông Phùng Đình Phiên (7) (mất ngày 10/7/1967, an táng tại Duyên Hải, Thái Bình) và vợ là bà Phiên (7) (mất ngày 3/8/1963 an táng tại Duyên Hải, Thái Bình), ông bà sinh hạ được 3 con trai và 3 con gái:

 1. Phùng Văn Cốc (8) định cư tại thôn Văn Quán, xã Duyên Hải, Thái Bình
 2. Phùng Văn Liểu (8) định cư tại My Động
 3. Phùng Thị Lừu (8), chồng là ông Đặng Văn Khính, xóm Quanh cùng xã
 4. Phùng Văn Phề (8)
 5. Phùng Thị E (8), chồng là ông Nguyễn Văn Trãi, Duyên Hải, Thái Bình
 6. Phùng Thị Gái (8) chồng là ông Nguyễn Văn Tư, xóm Gốc Gạo, xã Động Lợi, Sơn Dương, Tuyên Quang

 

v  Ông Phùng Văn Cốc (8)-mất ngày 16/12, vợ cả là bà Bùi Thị Tuất (8)-mất ngày 21/9), vợ hai là bà Bùi Thị Khuyên (8)- mất ngày 29/11/2011, vợ ba là bà Bùi Thị Rỏn (8)-mất ngày 11/11. Ba bà cùng ở thôn Bùi Tiến, Duyên Hải, Thái Bình. Ông và các bà sinh hạ được các con:

 1. Phùng Thị Tốn (9), chồng là ông Bùi Huy Dượng, thôn Bùi cùng xã
 2. Phùng Văn Các (9)
 3. Phùng Văn Môn (9)
 4. Phùng Thịp Bớp (9), chồng là Trần Văn Dán cùng xóm
 5. Phùng Văn Nga (9)
 6. Phùng Văn Nghê (9)
 7. Phùng Văn Tuấn (9)
 8. Phùng Thị Cử (9), chồng là Nguyễn Văn Hùng (đã mất), bà ở Đắc Lắc
 9. Phùng Thị Thi (9)
 • Ông Phùng Văn Các (9)- mất ngày 21/5, vợ cả là bà Phan Thị Khổn (9) thôn Bùi cùng xã, vợ hai là bà Ngô Thị Lá (9) cùng thôn, ông và các bà sinh hạ 7 trai, 3 gái:
 1. Phùng Thị Luyến (10), chồn là ông Nguyễn Văn Huấn, ông bà định cư tại Thái Nguyên
 2. Phùng Văn Đồng (10)
 3. Phùng Văn Trìu (10)
 4. Phùng Văn Thủy (10)
 5. Phùng Thị Xuyến (10), chồng là Nguyễn Văn Lễ, ở Nghĩa Lộ
 6. Phùng Văn Thuấn (10) mất sớm
 7. Phùng Văn Phiếu (10)
 8. Phùng Văn Phấn (10)
 9. Phùng Văn Đẳng (10)

10. Phùng Thị Dinh (10)

Ông Phùng Văn Đồng (10), vợ là bà Nguyễn Thị Gấm (10) cùng xã, ông bà sinh hạ được các con:

 1. Phùng Văn Thôn (11)
 2. Phùng Văn Tháp (11)
 3. Phùng Văn Thắp (11)

Ông Phùng Văn Thôn (11), vợ là bà Vũ Thị Lương (11), ông bà sinh hạ:

Phùng Thị Thùy Linh (12)

Ông Phùng Văn Trìu (10), vợ là Trần Thị Chớ (10) cùng xóm, ông bà sinh hạ được:

 1. Phùng Văn Phát (11)
 2. Phùng Văn Triển (11)

Ông Phùng Văn Thủy (10), vợ là bà Bùi Thị Lơ (10), ổng bà sinh hạ được 2 gái, 1 trai:

 1. Phùng Thị Thoi (11)
 2. Phùng Thị Ngân (11)
 3. Phùng Văn Thái (11)

Ông Phùng Văn Phiến (10), vợ là bà Nguyễn Thị Lan (10), ông bà sinh hạ được:

 1. Phùng Văn Hiếu (11)
 2. Phùng Văn Hòa (11)

Ông Phùng Văn Đẳng (10), vợ là bà Nguyễn Thị Diên (10), ông bà sinh hạ:

 1. Phùng Văn Thức (11)
 2. Phùng Thị Bảy (11)
 • Ông Phùng Văn Môn (9) -Liệt sỹ chống Mỹ, vợ là Phạm Thị Hoa (9), ông bà sinh hạ:

Phùng Văn Sỹ (10)

Ông Phùng Văn Sỹ (10), vợ là bà Nguyễn Thị Thu (10), ông bà sinh hạ 1 trai, 1 gái:

 1. Phùng Văn Lyn (11)
 2. Phùng Thị Cúc (11)

Ông Phùng Văn Lyn (11), vợ là bà Nguyễn Thị Yến (11), ông bà sinh hạ:

 1. Phùng Quang Anh (12)
 • Ông Phùng Văn Nghê (9), vợ là bà Bùi Thị Chỉnh (9), ông bà sinh hạ 2 trai, 2 gái:
 1. Phùng Thị Hạnh (10)
 2. Phùng Thị Lăn (10), chồng là Nguyễn Văn Một
 3. Phùng Văn Hoạt (10)
 4. Phùng Văn Giỏi (10), mất sớm

Ông Phùng Văn Tuấn (9), vợ là bà Phạm Thị Ước (9), ông bà sinh hạ được 2 trai, 3 gái:

 1. Phùng Thị Hòe (10), mất sớm
 2. Phùng Thị Duyên (10)
 3. Phùng Thị Miến (10)
 4. Phùng Văn Trung (10)
 5. Phùng Văn Đạt (10)

v  Ông Phùng Văn Liểu (8) (dỗ ngày 28/4/1994), vợ cả là bà Nguyễn Thị Vích (8) (dỗ ngày 4/2/1996), vợ hai là bà Trần Thị Hiển (8) (dỗ ngày 18/10/1993), vợ ba là bà Phạm Thị Nụ (8) (dỗ ngày 25/7/1959), ông và các bà sinh được các con:

 1. Phùng Văn Bở (9), mất sớm lúc 10 tuổi
 2. Phùng Thị Gái lớn (9), chồng là Đào Văn Kim, xóm Chùa, cùng xã
 3. Phùng Thị Gái con (9), mất sớm
 4. Phùng Thị Tý (9), chồng là Tạ Văn Then, xóm Ba Hàng, cùng xã
 5. Phùng Thị Quy (9), chồng là ông Vũ Văn Thành cùng xã
 6. Phùng Văn B (9), mất lúc 8 tháng tuổi
 7. Phùng Văn Thũi (9), mất sớm
 8. Phùng Minh Xưởng (9)
 9. Phùng Minh Tiến (9)

10. Phùng Văn Chạt (9)

11. Phùng Văn Ga (9)

12. Phùng Thị Hoa (9)

13. Phùng Thị Hét (9), mất sớm lúc 1 tháng tuổi

 • Ông Phùng Minh Xưởng (9), vợ là bà Trần Thị Nghênh (9), vợ hai là bà Huỳnh Thị Chi (9) quê Long An, ông và các bà sinh hạ được 4 con gái:
 1. Phùng Thị Minh Hoan (10), chồng là ông Nguyễn Văn Hải, cùng xã
 2. Phùng Thị Tô Hoài (10), chồng là ông Phạm Văn Sử, Cự Phú, Hưng Yên
 3. Phùng Thị Hương (10), chồng là ông Đào Văn Triền, cùng thôn
 4. Phùng Thị Minh Hoan (10), còn gọi là Út Hoan, tại Long Anh
 • Ông Phùng Minh Tiến (9), ông là Trưởng ngành 2 thế hệ 9 hay thế hệ 13 theo gia phả cũ, vợ là bà Trần Thị Diu (9), ông bà sinh hạ được 3 con trai và 1 con gái:
 1. Phùng Trung Kiên (10)
 2. Phùng Quốc Kiền (10)
 3. Phùng Thị Diên (10), chồng là ông Trần Văn Khải ở Sĩ Quý, Hưng Yên
 4. Phùng Văn Kiện (10)

Ông Phùng Văn Kiên (10), vợ là bà Dương Thị Tươi (10), ông bà sinh hạ được 1 trai, 1 gái:

 1. Phùng Thị Thủy Tiên (11)
 2. Phùng Quang Minh (11)

Ông Phùng Quốc Kiền (10), vợ là bà Bùi Thị Hường (10) quê Đông Phong, Đông Hưng, Thái Bình, ông bà sinh hạ được 1 trai, 1 gái:

 1. Phùng Thị Như Quỳnh (11)
 2. Phùng Trung Quốc (11)

Ông Phùng Văn Kiện (10), vợ là bà Vũ Thị Nguyệt (10)

 • Ông Phùng Văn Chạt (9) mất ngày 23/5/2010, vợ là bà Nguyễn Thị Mơ, ông bà sinh hạ được 3 trai, 1 gái:
 1. Phùng Văn Hường (10)
 2. Phùng Văn Chánh (10)
 3. Phùng Văn Khỏe (10), mất sớm lúc 3 tháng tuổi
 4. Phùng Thị Hưởng (10), chồng là Vũ Văn Xuân, thôn Tiên Động, cũng xã

Ông Phùng Văn Hường (10), vợ là bà Vũ Thị Điều (10) thôn Tiên Động cùng xã, ông bà sinh hạ được:

 1. Phùng Văn Hiếu (11)
 2. Phùng Thị Thanh Ngoan (11)

 

Ông Phùng Văn Chánh (10), vợ là bà Vũ Thị Hạnh (10), thôn Tiên Động cùng xã, ông bà sinh hạ được:

 1. Phùng Văn Hiếu (11)
 2. Phùng Đức Duy (11)
 • Ông Phùng Văn Ga (9), vợ là bà Hoàng Thị Kêu (9), ông bà sinh hạ được 5 con trai:
 1. Phùng Văn Đa (10)
 2. Phùng Văn Quân (10)
 3. Phùng Văn Quản (10)
 4. Phùng Văn Bé (10) mất sớm
 5. Phùng Văn Hạnh (10)

Ông Phùng Văn Đa (10), vợ là bà Lương Thị Hoài (10), ông bà sinh hạ được 2 con trai:

 1. Phùng Văn Văn (11)
 2. Phùng Văn Võ (11)

Ông Phùng Văn Quân (10), vợ là bà Tiệp (10), ông bà sinh hạ được:

 1. Phùng Thị Hiền (11)
 2. Phùng Thị Trang (11)

Ông Phùng Văn Quản (10), vợ là bà Dương Thị Thơm (10) cùng xóm, ông bà sinh hạ:

 1. Phùng Thị Oanh (11)
 2. Phùng Văn Hà (11)

Ông Phùng Văn Hanh (10), vợ là bà Dương Thị Hoa (10), ông bà sinh hạ được:

 1. Phùng Thị Mỹ Linh (11)

v  Ông Phùng Văn Phề (8), vợ là bà Đào Thị Yếng (8) vợi hai là bà Ngô Thị Chinh (8) thông Đồng Lại, Thanh Giang, ông và các bà sinh hạ được 2 trai, 5 gái:

 1. Phùng Văn Phà (9)
 2. Phùng Minh Xuân (9)
 3. Phùng Thị Nhắt (9), đã mất
 4. Phùng Thị Nguyệt (9), chồng là ông Trần Văn Tành, xóm Quanh cùng xã
 5. Phùng Thị Thao (9), chồng là ông Trần Văn Tiến, Quảng Ninh
 6. Phùng Thị Thu (9), chồng là ông Trần Văn Sánh, cùng xóm
 7. Phùng Thị Thanh (9) chồng là ông Đào Văn Hiện xóm chùa cùng xã
 • Ông Phùng Văn Phà (9), vợ là bà Dương Thị Toan (9), ông bà sinh hạ được 1 trai, 3 gái:
 1. Phùng Văn Mến (10)
 2. Phùng Thị Lan (10), chồng là ông Lâm Văn Trường
 3. Phùng Thị Làn (10), chồng là ông Phạm Châu Tý
 4. Phùng Thị Lý (10)

Ông Phùng Văn Mến (10), vợ là bà Vũ Thị Hương (10), ông bà sinh hạ:

 1. Phùng Thị Anh Thơ (11)
 2. Phùng Quốc Khoa (11)
 • Ông Phùng Minh Xuân (9), vợ là bà Nguyễn Thị Tươi (9), ông bà sinh hạ 2 trai, 1 gái:
 1. Phùng Văn Luân (10)
 2. Phùng Thị Mai (10), chồng là Trần Văn Lực, cùng xóm
 3. Phùng Văn Linh (10)

 


GIA ĐÌNH ÔNG PHÙNG ĐÌNH NẾM

Ông Phùng Văn Nếm (7), dỗ ngày 19/12, vợ là bà Nguyễn Thị Mâu (7) dỗ ngày 9/10, ông bà sinh hạ được 4 trai, 3 gái:

 1. Phùng Thị Tứ (8), chồng là ông Nguyễn Văn Phòng ở Điện Biên
 2. Phùng Thị Thư (8), chồng là ông Bùi Văn Sen thôn Bùi cùng xã
 3. Phùng Thị Nạp (8), mất sớm
 4. Phùng Văn Nẫm (8)
 5. Phùng Văn Bến (8)
 6. Phùng Văn Hiển (8)
 7. Phùng Văn Vinh (8)

 

v  Ông Phùng Văn Nẫm (8), dỗ ngày 1/12, vợ là bà Nguyễn Thị Bến, ông bà sinh hạ được các con:

 1. Phùng Văn Lớp (9), liệt sỹ chống Mỹ
 2. Phùng Văn Bít (9)
 3. Phùng Văn Lâm (9)
 4. Phùng Văn Kỳ (9)
 5. Phùng Thị Lý (9)
 6. Phùng Thị Lơ (9), chồng là Trần Văn Cánh cùng xóm
 7. Phùng Thị Năm (9),
 8. Phùng Thị Thúy (9), chồng là Bùi Văn Văn Vược cùng xã
 9. Phùng Văn Trí (9)
 • Ông Phùng Văn Bít (9), vợ là bà Nguyễn Thị Chuyền, ông bà định cư tại Nghĩa Lộ, sinh hạ được 3 trai 2 gái:
 1. Phùng Văn Bách (10)
 2. Phùng Văn Duẩn (10)
 3. Phùng Văn Dư (10)
 4. Phùng Thị Lan (10)
 5. Phùng Thị Nhài (10)

Ông Phùng Văn Bách (10), cùng vợ sinh hạ được các con:

 1. Phùng Văn Hiền (11)
 2. Phùng Thị Sinh (11)
 3. Phùng Văn Cương (11)
 • Ông Phùng Văn Lâm (9), vợ là Phạm Thị Huệ (9), ông bà sinh hạ được 1 trai, 2 gái:
 1. Phùng Thị Huyền (10), chồng là ông Vũ Văn Cẩm
 2. Phùng Thị Huyến (10)
 3. Phùng Văn Quý (10)
 • Ông Phùng Văn Kỳ (9), vợ là bà Nguyễn Thị Đầy (9), ông bà sinh hạ được 2 trai, 1 gái:
 1. Phùng Văn Cương (10)
 2. Phùng Thị Gương (10)
 3. Phùng Văn Cộng (10)
 • Ông Phùng Văn Trí (9), vợ là bà Nguyễn Thị Sý (9), ông bà sinh hạ được 1 trai, 1 gái:
 1. Phùng Văn Đức (10)
 2. Phùng Thị Huyền(10)

v  Ông Phùng Văn Bến (8), vợ là bà Nguyễn Thị Nữ (8), ông bà sinh hạ được 5 trai, 5 gái:

 1. Phùng Minh Giám (9)
 2. Phùng Văn Lợi (9)
 3. Phùng Văn Ba (9)
 4. Phùng Thị Tơ (9), chồng là ông Trần Văn Lai
 5. Phùng Văn Bờ (9)
 6. Phùng Thị Duyên (9), chồng là Nguyễn Văn Nghiên
 7. Phùng Thị Thuyên (9), chồng là Nguyễn Văn Thuấn
 8. Phùng Thị Chinh (9), chồng là Trần Văn Nay
 9. Phùng Thị Uy (9) chồng là Nguyễn Văn Thôi

10. Phùng Văn Xoam (9)

 • Ông Phùng Minh Giám (9), vợ là bà Nguyễn Thị Loan (9), ông bà sinh hạ 1 trai, 1 gái:
 1. Phùng Thị Lan (10), chồng là Lưu Thái Dương
 2. Phùng Văn Nguyên (10)

Ông Phùng Văn Nguyên (10), vợ là bà Nguyễn Thị Tình (10), ông bà sinh hạ được 1 trai, 1 gái:

 1. Phùng Thế Tài (11)
 2. Phùng Thị Huyền Trang (11)
 • Ông Phùng Văn Lợi (9), vợ là bà Trần Thị Dây (9), ông bà sinh hạ được:
 1. Phùng Văn Lơi (10)
 2. Phùng Thị Sinh (10), chồng là Nguyễn Văng Hồng
 3. Phùng Văn Quân (10)
 4. Phùng Thị Thâu (10)

Ông Phùng Văn Lơi (10), vợ là bà Hồ Thị Liễu, ông bà sinh hạ:

 1. Phùng Thị Diệp (11)
 2. Phùng Thị Vi (11)

Ông Phùng Văn Quân (10), vợ là bà Nguyễn Thị Thảo (10), ở Hà Nội, ông bà sinh hạ:

 1. Phùng Thị Ninh (11).
 • Ông Phùng Văn Ba (9), vợ cả là bà Nguyễn Thị Luyên (9)- đã mất, vợ hai là bà Nguyễn Thị Hiền, ông bà sinh hạ 1 trai, 3 gái:
 1. Phùng Thị …? (10), chồng là Nguyễn Văn Mạnh, Hưng Yên.
 2. Phùng Thị Lê (10), chồng là Nguyễn Văn Diến
 3. Phùng Thị La (10), chồng là Nguyễn Văn Đạt
 4. Phùng Văn Hữu (10)
 • Ông Phùng Văn Xoan (9), vợ là bà Nguyễn Thị Thơm (9), ông bà sinh hạ:
 1. Phùng Thị Ngân (10)
 2. Phùng Thị Nga (10)

 

v  Ông Phùng Văn Hiển (8) dỗ ngày 21/5, vợ là bà Phạm Thị Khỏa (8), ông bà sinh hạ 2 trai 4 gái:

 1. Phùng Văn Hiền (9)
 2. Phùng Thị Nền (9), chồng là Nguyễn Văn Vấn
 3. Phùng Thị Nết (9), chồng là Nguyễn Văn Áng
 4. Phùng Văn Xiêm (9)
 5. Phùng Thị Nõn (9)
 6. Phùng Thị Nõn (9)
 • Ông Phùng Văn Hiền (9), vợ là bà Trần Thị Viễn (9), ông bà sinh hạ được 1 trai, 1 gái:
 1. Phùng Thị Huệ (10)
 2. Phùng Văn Huấn (10)

Ông Phùng Văn Huấn (10), vợ là bà Nguyễn Thị Liễu (10), ông bà sinh hạ:

 1. Phùng Văn Đạt (11)
 • Ông Phùng Văn Xiêm (9), vợ là bà Nguyễn Thị Thuận (9), ông bà sinh hạ được 2 con trai:
 1. Phùng Văn Hà (10)
 2. Phùng Văn Đông (10)

 

v  Ông Phùng Văn Vinh (8), vợ là bà Nguyễn Thị Yểng (8), ông bà sinh hạ 3 trai 2 gái:

 1. Phùng Văn Huỳnh (9)
 2. Phùng Thị Phan (9)
 3. Phùng Thị Nhàn (9)
 4. Phùng Văn Dự (9)
 5. Phùng Văn Học (9)
 • Ông Phùng Văn Huỳnh (9), vợ là bà Nguyễn Thị Đăng (9), ông bà sinh hạ được 2 trai 1 gái:
 1. Phùng Văn Nhanh (10)
 2. Phùng Thị Cúc (10)
 3. Phùng Văn Hoành (10)


 

NHÁNH 2, CHI 1, NGÀNH 3

PHÙNG ĐÌNH NHẠC

Ông Phùng Văn Nhạc (6), dỗ ngày 10/8 và vợ, ông bà sinh hạ được 3 con trai và 2 con gái:

 1. Phùng Văn Khoan (7)
 2. Phùng Văn Nha (7)
 3. Phùng Thị Sâm (7), chồng là ông Nguyễn Văn Kỳ
 4. Phùng Thị Bao (7)
 5. Phùng Văn Tích (7)
 6. Phùng Thị Thanh (7)


 • Ông Phùng Văn Khoan (7), dỗ ngày 15/5, và vợ, ông bà sinh hạ được 2 con trai, 2 con gái:
 1. Phùng Thị Thay (8), chồng là ông Nguyễn Văn Cật
 2. Phùng Văn Hiện (8)
 3. Phùng Văn Yến (8), không có vợ con
 4. Phùng Thị ???? (8), chồng là Nguyễn Văn Kỳ

Ông Phùng Văn Hiện (8), và vợ, hai ông bà định cự tại Hải Tân, Nghĩa Lộ, sinh hạ được 2 con trai, 2 con gái:

 1. Phùng Thị Nết (9)
 2. Phùng Thị Luất (9)
 3. Phùng Văn Tiến (9)
 4. Phùng Văn Tới (9)
 • Ông Phùng Văn Nha (7), dỗ ngày 26/9, vợ là bà Nguyễn Thị Tuất, dỗ ngày 12/4, ông bà sinh hạ được 1 con trai, 4 con gái:
 1. Phùng Thị Chuốc (8), chồng là ông Nguyễn Văn Thạo
 2. Phùng Thị Nhát (8) chồng là ông Nguyễn Văn Thoát
 3. Phùng Thị An (8), chồng là ông Nguyễn Văn Kết
 4. Phùng Văn Trị (8),
 5. Phùng Thị Vì (8)

Ông Phùng Văn Trị (8), vợ là bà Nguyễn Thị Thuận (8), ông bà sinh hạ 2 con trai, 1 con gái:

 1. Phùng Văn Khỏe (9)
 2. Phùng Văn Khoản (9)
 3. Phùng Thị Chiều (9)

Ông Phùng Văn Khỏe (9), vợ là bà Phan Thị Nhén (9), ông bà sinh hạ được 1 con trai:

 1. Phùng Văn Khoa (10)

Ông Phùng Văn Khoản, vợ là bà Phan Thị Thuyết (9), ông bà sinh hạ được 1 con trai, 1 con gái:

 1. Phùng Minh Trưởng (10)
 2. Phùng Mai Anh (10)
 • Ông Phùng Văn Tích (7), vợ là bà Tích, ông bà sinh hạ được 1 con trai:
 1. Phùng Văn Triệu (8)

Ông Phùng Văn Triệu (8), vợ là bà Triệu, ông bà sinh hạ được 4 con gái:

 1. Phùng Thị Đông (9)
 2. Phùng Thị Đoài (9)
 3. Phùng Thị Tứ (9)
 4. Phùng Thị Bắc (9)

CHI 2

PHÙNG VĂN NÔM (5)

 

Ông Phùng Văn Nôm (5), cùng vợ, ông bà sinh hạ được 1 con trai:

Phùng Văn Được (6)

Ông Phùng Văn Được (6), vợ là bà Tạ Thị Nhàn (6), ông bà sinh hạ được 2 con trai, 4 con gái:

 1. Phùng Văn Thích (7), tức Lý Mậu
 2. Phùng Văn Duyến (7), tức Hội Châu
 3. Phùng Thị Giảm (7), lấy chồng họ Đào cùng quê
 4. Phùng Thị Đản (7), lấy chồng họ Phạm ở Diên Hồng
 5. Phùng Thị Nghị (7), lấy chồng họ Trần cùng quê
 6. Phùng Thị Lai (7), lấy chồng ở Cự Phú, Phù Cừ, Hưng Yên.

 

GIA ĐÌNH ÔNG PHÙNG VĂN THÍCH

Ông Phùng Văn Thích (7), vợ cả là bà Trần Thị Tý (7), vợ hai là bà Thích (7), ông và các bà sinh hạ được 1 con trai 2 con gái:

 1. Phùng Văn Súy (8)
 2. Phùng Thị Hoàn (8)
 3. Phùng Thị Hợp (8)

v  Ông Phùng Văn Súy (8), vợ cả là bà Nguyển Thị Bảy (8), vợ hai bà bà Vũ Thị Là (8), ông và hai bà sinh hạ được 3 con trai, 2 con gái:

 1. Phùng Văn Chắt (9)
 2. Phùng Thị Chuốt (9), Chuốt A
 3. Phùng Thị Chuốt (9), Chuốt B
 4. Phùng Văn Soái (9)
 5. Phùng Văn Thừa (9)
 • Ông Phùng Văn Chắt (9), vợ là bà Vũ Thị Nghì (9), ông bà sinh hạ được 1 con trai:

Phùng Văn Phúc (10)

Ông Phùng Văn Phúc (10), vợ là bà Nguyễn Thị Xim (10)

 • Ông Phùng Văn Soái (9), vợ là bà Đào Thị Tẹo (9), ông bà sinh hạ được 2 con trai, 1 con gái:
 1. Phùng Thị Xim (10)
 2. Phùng Văn Khoa (10)
 3. Phùng Văn Khôi (10)
 • Ông Phùng Văn Thừa (9), vợ cả là bà Tạ Thị B (9), vợ hai là bà Nguyễn Thị Sơi (9), ông và các bà sinh hạ được 1 con gái, 2 con trai:
 1. Phùng Thị Ngoan (10)
 2. Phùng Văn Thanh (10)
 3. Phùng Văn Thuấn (10)

GIA ĐÌNH ÔNG PHÙNG VĂN DUYẾN

Ông Phùng Văn Duyến (7), tức Hội Châu, vợ cả là bà Vũ Thị Yểng (7), vợ hai là bà Duyến (7), ông và các bà sinh hạ được 5 con trai, 4 con gái:

 1. Phùng Văn Toàn (8)
 2. Phùng Văn Đĩnh (8)
 3. Phùng Văn Dĩnh (8)
 4. Phùng Văn Hỷ (8)
 5. Phùng Văn Dũng (8)
 6. Phùng Thị Báu (8)
 7. Phùng Thị Tẹo (8)
 8. Phùng Thị Sâm (8)
 9. Phùng Thị Si (8)

v  Ông Phùng Văn Toàn (8), vợ là bà Vũ Thị Hoài (8), ông bà sinh hạ được 3 con trai, 1 con gái:

 1. Phùng Văn Tiến (9)
 2. Phùng Văn Bộ (9)
 3. Phùng Văn Tuất (9)
 4. Phùng Thị Tuyết (9)
 • Ông Phùng Văn Tiến (9), vợ là bà Nguyễn Thị Tin (9), ông bà sinh hạ được 2 con trai, 1 con gái:
 1. Phùng Văn Nghĩa (10)
 2. Phùng Văn Khải (10)
 3. Phùng Thị Phương (10)
 • Ông Phùng Văn Bộ (9), vợ là bà Trần Thị Miễn (9), ông bà sinh hạ được 2 con gái:
 1. Phùng Thị Khánh Ly (10)
 2. Phùng Thị Mỹ Dung (10)

v  Ông Phùng Văn Đĩnh (8), vợ là bà Đĩnh (8), ông bà sinh hạ được 2 con trai, 1 con gái:

 1. Phùng Văn Đính (9)
 2. Phùng Văn Tính (9)
 3. Phùng Thị Xuân (9)

v  Ông Phùng Văn Dĩnh (8), vợ là bà Trần Thị Tẹo (8), ông bà sinh hạ được 4 con trai, 3 con gái:

 1. Phùng Văn Mạnh (9)
 2. Phùng Văn Bạo (9)
 3. Phùng Văn Bao (9)
 4. Phùng Văn Hưng (9)
 5. Phùng Thị Mải (9)
 6. Phùng Thị Dạn (9)
 7. Phùng Thị Dũa (9)
 • Ông Phùng Văn Bạo (9), vợ là bà Vũ Thị Thảo (9), ông bà sinh hạ được 1 con gái:

Phùng Thị Thu Trang (10)

 • Ông Phùng Văn Bao (9), vợ là bà Nguyễn Thị Thiệp (9), ông bà sinh hạ được 2 con gái:
 1. Phùng Thị Minh (10)
 2. Phùng Thị Phương Lan (10)

v  Ông Phùng Văn Hỷ (8), vợ là bà Nguyễn Thị Xuân (8), ông bà sinh hạ được 2 con trai, 2 con gái:

 1. Phùng Văn Đông (9)
 2. Phùng Văn Bắc (9)
 3. Phùng Thị Thụ (9)
 • Ông Phùng Văn Đông (9), vợ là bà Đặng Thị Hiền (9), ông bà sinh hạ được 1 con trai:

Phùng Văn Phương (10)

 • Ông Phùng Văn Bắc (9), vợ là bà Bùi Thị Út (9), ông bà sinh hạ được 1 con trai, 1 con gái:
 1. Phùng Văn Trường (10)
 2. Phùng Thị Huyền (10)

v  Ông Phùng Văn Dũng (8), vợ là bà Vũ Thị Thúy (8), ông bà sinh hạ được 4 con trai, 3 con gái:

 1. Phùng Văn Tuấn (9)
 2. Phùng Văn Hùng (9)
 3. Phùng Văn Cường (9)
 4. Phùng Văn Thịnh (9)
 5. Phùng Thị Lý (9)
 6. Phùng Thị Tươi (9)
 7. Phùng Thị Ngát (9)
 • Ông Phùng Văn Tuấn (9), vợ là bà Lê Thị Kiều (9), ông bà sinh hạ được:
 1. Phùng Thị Trang (10)
 2. Phùng Lê Minh Khánh (10)
 • Ông Phùng Văn Hùng (9), vợ là bà Nguyễn Thị Loan (9), ông bà sinh hạ được:

Phùng Thị Phương Thảo (10)

 • Ông Phùng Văn Thịnh (9), vợ là bà Vũ Thị Phương (9), ông bà sinh hạ được:

Phùng Văn Thắng (10)

 

 

 

CHI 3 NGÀNH 3

PHÙNG VĂN TỤNG (5)

Ông Phùng Văn Tụng (5)- dỗ ngày 17/3- tổ chi 3 ngành 3, vợ là bà Tụng (5)-dỗ ngày 20/1, ông bà sinh hạ được 2 con trai:

 1. Phùng Lý Đáp (6)
 2. Phùng Khóa Sứng (6)

Ông Phùng Lý Đáp (6)- dỗ ngày 5/8, vợ cả dỗ ngày 10/11, vợ hai dỗ ngày 10/12, ông và 2 bà sinh hạ được 1 con trai, 1 con gái:

 1. Phùng Văn Nhớn (7), giỗ ngày 25/5
 2. Phùng Thị Thái (7), chồng là ông Bùi Văn Thái, cùng xóm
 3. Phùng Thị Hội (7), hay Hội San, chồng là ông Vũ Văn Khoan, cùng xã

Ông Phùng Khóa Sứng (6)- dỗ ngày 15/11, vợ dỗ ngày 20/12, ông bà sinh hạ được 2 con trai:

 1. Phùng Văn Nhương (7)
 2. Phùng Văn Úc (7), thất lạc không còn rõ tin tức

Ông Phùng Văn Nhương (7) dỗ ngày 5/3, vợ cả dỗ ngày 10/12, vợ hai dỗ ngày 25/5, ông và các bà sinh hạ được 3 con trai:

 1. Phùng Văn Yên (8)
 2. Phùng Văn Hoạch (8)
 3. Phùng Văn Kỷ (8)

v  Ông Phùng Văn Yên (8) dỗ ngày 28/1, vợ là bà Nguyễn Thị Thỉnh (8) dỗ ngày 3/3, ông bà sinh hạ được 3 con trai:

 1. Phùng Văn Lừng (9)
 2. Phùng Văn Lững (9)
 3. Phùng Văn Lịch (9)
 • Ông Phùng Văn Lừng (9), vợ là bà Đỗ Thị Vuốt (9), ông bà sinh hạ được 1 con trai, 4 con gái:
 1. Phùng Văn Lãi (10)
 2. Phùng Thị Ngắm (10), lấy chồng cùng xã
 3. Phùng Thị Bến (10), mất lúc nhỏ
 4. Phùng Thị Phòng (10), chồng là ông Đào Văn Đục tại Móng Cái, Quảng Ninh
 5. Phùng Thị Hẹn (10), lấy chồng ở Tam Đa, định cư tại Móng Cái, Quảng Ninh

Ông Phùng Văn Lãi (10), vợ là bà Vũ Thị Hoài (10), ông bà sinh hạ được 1 con trai, 1 con gái:

 1. Phùng Thế Anh (11)
 2. Phùng Thị Vân (11)
 • Ông Phùng Văn Lững (9)- Liệt sỹ chống Mỹ, vợ là bà Dương Thị Thục (9), ông bà sinh hạ được 1 con gái:

Phùng Thị Phố (10), lấy chồng ở Văn Giang, định cư tại Hà Giang

v  Ông Phùng Văn Hoạch (8), cùng vợ, ông bà định cư tại tỉnh Gia Lai, sinh hạ được 3 con trai, 2 con gái:

 1. Phùng Văn Hoành (9)
 2. Phùng Văn Hoanh (9)
 3. Phùng Văn Tới (9)
 4. Phùng Thị Toan (9)
 5. Phùng Thị Yến (9)

v  Ông Phùng Văn Kỷ (8) cùng vợ định cư tại Thanh Hóa, ông bà sinh hạ được các con

 1. Phùng Văn Sơn (9)
 2. Phùng Văn Hải (9)
 3. Phùng Văn Thắng (9)
 4. Phùng Văn Linh (9)
 5. Phùng Thị Minh (9)
 6. Phùng Thị Huệ (9)
 7. Phùng Thị Lan (9)
 8. Phùng Thị Lý (9)


CHI 4 NGÀNH 3 – PHÙNG VĂN HẠP (5)

Ông Phùng Văn Hạp (5) là tổ chi 4 ngành 3, vợ là bà Hạp (5), ông bà sinh hạ được :

Phùng Văn Hồ (6)

Ông Phùng Văn Hồ (6), cùng vợ, ông bà sinh hạ được 4 con trai:

 1. Phùng Văn Quyếch (7)
 2. Phùng Văn Hồi (7)
 3. Phùng Văn Hào (7)
 4. Phùng Văn Phú (7)
 5. Phùng Thị Quế (7), chồng là ông Đào Văn Quế
 6. Phùng Thị Tý (7) Tý Nhớn
 7. Phùng Thị Tý (7), Tý con
 8. Phùng Thị Vui (7)
 • Ông Phùng Văn Quyếch (7) cùng vợ, ông bà sinh hạ được 3 con gái:
 1. Phùng Thị Phùng?? (8), chồng là ông Hoàng Văn Phùng cùng xóm
 2. Phùng Thị Đệ (8), chồng là ông Tạ Văn Đệ cùng thôn
 3. Phùng Thị Đàm (8), lấy chồng Vĩnh Bảo, Hải Phòng

Ông Phùng Văn Hồi (7), vợ là bà Đào Thị Nhỡ (7), ông bà sinh hạ được 2 con trai:

 1. Phùng Văn Hướng (8)
 2. Phùng Văn Hương (8)- bị Pháp giết hại

Ông Phùng Văn Hướng (8), vợ là bà Vũ Thị Mau, ông bà sinh hạ được 2 con trai, 2 con gái:

 1. Phùng Văn Sứ (9)
 2. Phùng Văn Sanh (9)
 3. Phùng Thị Ngà (9), chồng là ông Phạm Văn Tuyến cùng xóm
 4. Phùng Thị Ngọc (9), chồng là ông Vương tại Chi Lăng Bắc

Ông Phùng Văn Sứ (9), vợ là bà Thơm (9), ông bà sinh hạ được 1 con trai, 2 con gái:

 1. Phùng Văn Huân (10)
 2. Phùng Thị Dơn (10)
 3. Phùng Thị Trang (10)

Ông Phùng Văn Sanh (9), cùng vợ là bà Nguyễn Thị Mỹ (9) định cư tại Cam Pu Chia, ông bà sinh hạ được:

 1. Phùng Thùy Dương (10)
 2. Phùng Thu Hà (10)

Ông Phùng Văn Hào (7), vợ là bà Dương Thị Y, ông bà sinh hạ được 1 con trai, 3 con gái:

 1. Phùng Thị Xu (8), chồng là ông Vũ Văn Thản, thôn Tiên Động
 2. Phùng Thi My (8), chồng là ông Trằn Văn Hối, Uông Bí, Quảng Ninh
 3. Phùng Văn Lũy (8)
 4. Phùng Thị Mỳ (8), chồng là Nguyễn Huy Việt cùng thôn

Ông Phùng Văn Lũy (8), vợ là bà Nguyễn Thị Gái (8), ông bà sinh hạ được 4 con trai, 2 con gái:

 1. Phùng Văn Soi (9)
 2. Phùng Văn Sòi (9)
 3. Phùng Văm Đậm (9)
 4. Phùng Mạnh Lược (9)
 5. Phùng Thị Xoa (9), chồng là Nguyễn Văn Huy cùng thôn
 6. Phùng Thị Xê (9), chồng là Tạ Quang Tập, xã Diên Hồng

Ông Phùng Văn Soi (9), vợ là bà Lê Thị Quyên (9), ông bà sinh hạ được 1 con trai, 1 con gái:

 1. Phùng Thị Luyến (10)
 2. PhùngMinh Định (10)
 3. Phùng Văn Quyết (10)

Ông Phùng Văn Sòi (9), vợ là bà Nguyễn Thị Giang (9), ông bà sinh hạ được 1 con trai, 1 con gái:

 1. Phùng Thị Thanh (10)
 2. Phùng Văn Thành (10)

Ông Phùng Văn Đậm (9), vợ là bà Nguyễn Thị Thu (9), ông bà sinh hạ được

 1. Phùng Tuấn Minh (10)
 2. Phùng Thị Phương Anh (10)

Ông Phùng Minh Lược (9), vợ là bà Hoàng Thị Út (9), ông bà sinh hạ được:

 1. Phùng Minh Hiếu (10)
 2. Phùng Thị Thu Huyền (10)
 • Ông Phùng Văn Phú (7), cùng vợ, ông bà sinh hạ được các con:
 1. Phùng Văn Tuyên (8)
 2. Phùng Đình Hành (8)
 3. Phùng Thị Gái (8), chồng là ông Dương Văn Tự, gia đình bà định cư tại Uông Bí, Quản Ninh
 4. Phùng Thị Hưng (8), chồng là ông Đặng Văn Điểu xóm Quanh cùng xã

Ông Phùng Văn Tuyên (8), vợ là bà Nguyễn Thị Huyến (8), ông bà định cư tại Uông Bí, Quảng Ninh, sinh hạ được các con:

 1. Phùng Thế Truyền (9)
 2. Phùng Thị Luyến (9), chồng là ông Phạm Khắc Hải
 3. Phùng Quốc Uyên (9)
 4. Phùng Quốc Luyện (9)
 5. Phùng Thị Miền (9), chồng là ông Lê Hùng Dũng
 6. Phùng Duy Đông (9)
 7. Phùng Thị Thúy Vui (9), chồng là ông Vũ Ngọc Bảo
 8. Phùng Đức Quang (9)

Ông Phùng Thế Truyền (9), vợ là bà Trần Thị hảo (9), ông bà sinh hạ được các con:

 1. Phùng Thị Thu Hằng (10)
 2. Phùng Tiến Đạt (10)

Ông Phùng Quốc Uyên (9), vợ là bà Nguyễn Thanh Bình (9), ông bà sinh hạ được các con:

 1. Phùng Thế Quyền (10)
 2. Phùng Thị Thu Trang (10)

Ông Phùng Quốc Luyện (9), vợ là bà Vương Tố Lan (9), ông bà sinh hạ được các con:

 1. Phùng Đức Long (10)
 2. Phùng Khánh Ly (10)

Ông Phùng Duy Đông (9), vợ là bà Nguyễn Thúy An (9), ông bà sinh hạ được

Phùng Khánh Linh (10)

Ông Phùng Đình Hành (8), vợ là bà Trần Thị Quỳnh (8), ông bà sinh hạ được các con:

 1. Phùng Thị Huế (9), cùng chồng (ông Đỗ Trọng Thoan) con định cư tại tp Hải Dương
 2. Phùng Thị Huệ (9), cùng chồng (ông Nguyễn Đắc Sơn) con định cư tại tp Hải Dương
 3. Phùng Văn Hoàng (9), cùng vợ con định cư tại Gia Lai
 4. Phùng Văn Sơn (9), cùng vợ con định cư tại tp Hải Dương

Ông Phùng Văn Hoàng (9), vợ là bà Đinh Thị Hơn (9), ông bà định cư tại Gia Lai, sinh hạ được:

Phùng Hoàng Anh (10)

Ông Phùng Văn Sơn (9), cùng vợ con định cư tại tp Hải Dương, con là:

Phùng Yến Linh (10)

 

 

 

CHI 5 NGÀNH 3

PHÙNG QUANG ĐỢI (5)

 

Ông Phùng Quang Đợi (5)- tổ chi 5 ngành 3, vợ là bà Trần Thị Chung (5), ông bà sinh hạ được 2 con trai:

 1. Phùng Văn Đản (6)
 2. Phùng Văn Hoạt (6)

 

 

 • Ông Phùng Văn Đản (6), giỗ ông ngày 1/3, vợ là bà Đỗ Thị Tiếu (6) giỗ bà ngày 1/4, ông bà sinh hạ được:

Phùng Văn Đán (7)

Ông Phùng Văn Đán (7) giỗ ông ngày 7/1, vợ là bà Dương Thị Ngọ (7) giỗ bà ngày 12/5, ông bà sinh hạ được:

Phùng Văn Chản (8)

Ông Phùng Văn Chản (8) giỗ ông ngày 30/11, vợ là bà Đào Thị Cúc (8), ông bà sinh hạ được các con:

 1. Phùng Thị Trà (9), chồng là ông Học, định cư tại Lê Hồng
 2. Phùng Văn Chiện (9), Liệt sỹ chống Mỹ, giỗ ngày 15/11
 3. Phùng Văn Bạ (9), mất lúc nhỏ
 4. Phùng Văn Đê (9)
 5. Phùng Văn Dai (9)
 6. Phùng Văn Thúy (9)

Ông Phùng Văn Đê (9), vợ là bà Nguyễn Thị Sáu (9), ông bà sinh hạ được các con:

 1. Phùng Văn Hiến (10)
 2. Phùng Văn Hanh (10)
 3. Phùng Văn Lanh (10)
 4. Phùng Văn Giới (10)
 5. Phùng Văn Đảng (10)

Ông Phùng Văn Hiến (10), vợ là bà Trần Thị Huế (10) xã Diên Hồng, ông bà sinh hạ được các con:

 1. Phùng Quốc Hùng (11)
 2. Phùng Thị Lan Anh (11)

Ông Phùng Văn Hanh (10), vợ là bà Vũ Thị Riêng (10) người Thanh Giang, ông bà sinh hạ được:

Phùng Long Nhật (11)

Ông Phùng Văn Lanh (10), vợ là bà Vũ Thị Thắm (10) người cùng thôn, ông bà sinh hạ được:

Phùng Nhật Long (11)

Ông Phùng Văn Giới (10), vợ là bà Tạ Thị Thêu (10) người xóm Hưng Đạo, ông bà sinh hạ được

Phùng Nhật Tuyển (11)

Ông Phùng Văn Dai (9), vợ là bà Vũ Thị Sợi (9) người xóm Chùa, ông bà sinh hạ được các con:

 1. Phùng Văn Dương (10)
 2. Phùng Thị Thúy (10)
 3. Phùng Thị Luyến (10)

Ông Phùng Văn Thúy (9), vợ cả là bà Hoàng Thị Nẻo (9), vợ hai là bà Đàm Thị Mậu (9), ông và các bà sinh hạ được các con:

 1. Phùng Văn Tuấn (10)
 2. Phùng Thị Oanh (10)
 3. Phùng Văn Phong (10)
 • Ông Phùng Văn Hoạt (6), cùng vợ, ông bà sinh hạ được 2 con trai, 2 con gái:
 1. Phùng Văn Vạt (7)
 2. Phùng Văn Vát (7)

Ông Phùng Văn Vạt (7), vợ là bà Trần Thị Tý (7), ông bà sinh hạ được 2 con trai, 3 con gái:

 1. Phùng Văn Mát (8)
 2. Phùng Văn Xuyến (8)
 3. Phùng Thị Thông (8)
 4. Phùng Thị Thanh (8), chồng là ông Đặng Văn Thanh, Phù Tải, Thanh Giang
 5. Phùng Thị Bé (8), chồng là ông Hoàng Văn Cải, Uống Bí, Quảng Ninh

Ông Phùng Văn Mát (8), vợ là bà Đào Thị Tẹo (8), ông bà sinh hạ được các con:

 1. Phùng Văn Duệ (9)
 2. Phùng Thị Huệ (9)
 3. Phùng Thị Nhài (9)
 4. Phùng Thị Hoa (9)
 5. Phùng Thị Mây (9)
 6. Phùng Thị Thơm (9)
 7. Phùng Thị Tho (9)

Ông Phùng Văn Duệ (9), vợ là bà Nguyễn Thị Xuân (9), ông bà sinh hạ được các con:

 1. Phùng Văn Tuệ (10)
 2. Phùng Văn Thu (10)
 3. Phùng Văn Đông (10)
 4. Phùng Thị Yến (10)

Ông Phùng Văn Tuệ (10), vợ là bà Nguyễn Thị Ngọc (10), ông bà sinh hạ:

Phùng Duy Anh (11)

Ông Phùng Văn Xuyến (8), vợ là bà Nguyễn Thị Quảng (8), ôn bà sih hạ được 2 con trai, 1 con gái:

 1. Phùng Thị Yên (9)
 2. Phùng Văn Vịnh (9)
 3. Phùng Thị Lan (9)
 4. Phùng Thị Bích (9)
 5. Phùng Văn Thu (9)
 6. Phùng Văn Vinh (9)

Ông Phùng Văn Vịnh (9), cùng vợ, ông bà sinh hạ được các con:

 1. Phùng Thị Nhung (10)
 2. Phùng Văn Tùng (10)

Ông Phùng Văn Vát (7), vợ là bà Trần Thị Thới (7), ông bà sinh hạ được:

Phùng Văn Lộ (8)

Ông Phùng Văn Lộ (8), vợ là bà Nguyễn Thị Nhâm, ông bà sinh hạ được:

 1. Phùng Văn Viện (9)
 2. Phùng Văn Kiên (9)
 3. Phùng Tiến Hội (9)
 4. Phùng Văn Nạp (9)
 5. Phùng Thị Ngoan (9), chồng là ông Phương Văn Đồng
 6. Phùng Thị Miền (9), chồng là ông Vi Văn Vạn
 7. Phùng Văn Trường (9)
 8. Phùng Văn Chín (9)
 9. Phùng Thị Mười (9), chồng là ông Vũ Văn Dương

Ông Phùng Văn Viện (9), vợ là bà Lương Thị Hảo (9), ông bà sinh hạ được:

 1. Phùng Văn Quang (10)
 2. Phùng Thị Hoa (10), chồng là ông Nguyễn Văn Phượng
 3. Phùng Thị Huệ (10), chồng là ông Nguyễn Văn Đại

Ông Phùng Văn Quang (10), vợ là bà Đỗ Thị Cao (10), ông bà sinh hạ được các con:

 1. Phùng Quang Minh (11)
 2. Phùng Thị Thu (11)

Ông Phùng Văn Kiên (9), vợ là bà Nguyễn Thị Biển (9), ông bà sinh hạ được:

 1. Phùng Xuân Thủy (10)
 2. Phùng Thị Mùi (10)

Ông Phùng Tiến Hội (9), vợ là bà Vũ Thị Hạnh (9), ông bà sinh hạ được các con:

 1. Phùng Tiến Thành (10)
 2. Phùng Thị Bích Hợp (10), mất năm 2010
 3. Phùng Út Quyên (10), chồng là ông Nguyễn Tiến Dũng

Ông Phùng Tiến Thành (10), vợ là bà Hoàng Thị Vũ (10) cùng vợ sinh hạ được

 1. Phùng Phương Nhi (11)
 2. Phùng Hoàng Hương (11)

Ông Phùng Văn Nạp (9), vợ là bà Nguyễn Thị Nga (9), ông bà sinh hạ được:

 1. Phùng Duy Khánh (10)
 2. Phùng Duy Hưng (10)

Ông Phùng Văn Trường (9), vợ là bà Nông Thị Lâm (9), ông bà sinh hạ được:

 1. Phùng Văn Tình (10)
 2. Phùng Phương Thoa (10)

Ông Phùng Văn Chín (9), vợ là bà Trần Thị Tuyết (9), ông bà sinh hạ được:

 1. Phùng Tiến Hùng (10)
 2. Phùng Quang Huy (10)

 


 NGÀNH 4


 

TỔ NGÀNH 4

THẾ HỆ THỨ 3

PHÙNG ĐÌNH ĐÀN (3)

(Phần mộ đặt tại ………………………………….)

Cụ tổ ngành 4 Phùng Đình Đàn (3) sinh ra

THẾ HỆ THỨ 4

THẾ HỆ THỨ 5

…………

THẾ HỆ THỨ 9, sinh ra con trai:

THẾ HỆ THỨ 10

PHÙNG VĂN DỊ (6)

 


Ông Phùng Văn Dị (6), cùng vợ, ông bà sinh hạ được 3 con trai:

 1. Phùng Văn Dụng (7)
 2. Phùng Văn Dạng (7)
 3. Phùng Văn Soạn (7)

***

Ông Phùng Văn Dụng (7), cùng vợ, ông bà sinh hạ được 1 con trai:

Phùng Văn Than (8), ông mất năm 1952

***

Ông Phùng Văn Dạng (8), cùng vợ, ông bà sinh hạ được 3 con gái:

 1. Phùng Thị Đễ (8)
 2. Phùng Thị Lời (8)
 3. Phùng Thị Đón (8), chồng là ông Ban cùng thôn

***

Ông Phùng Văn Soạn (7), cùng vợ, ông bà sinh hạ được 2 con trai:

 1. Phùng Văn Hoán A (8), mất năm 1943
 2. Phùng Văn Hoán (8)

Ông Phùng Văn Hoán (8), vợ là bà Nguyễn Thị Thục (8), ông bà sinh hạ được 5 con trai, 3 con gái:

 1. Phùng Văn Sanh (9), Liệt sỹ chống Mỹ
 2. Phùng Văn Hoan (9), Liệt sỹ chống Mỹ
 3. Phùng Văn Vịnh (9)
 4. Phùng Văn Vình (9)
 5. Phùng Văn Vinh (9)
 6. Con gái (9)
 7. Con gái (9)

Ông Phùng Văn Vịnh (9), cùng vợ và gia đình định cư tại Bắc Thái, ông bà sinh hạ được:

Phùng Văn Thịnh (10)

Ông Phùng Văn Vình (9), cùng vợ con định cư tại Lạng Sơn, ông bà sinh hạ được:

Phùng Văn Chí (10)

Ông Phùng Văn Vinh (9), vợ là Dương Thị Sâm (9), ông bà sinh hạ được 1 con trai, 1 con gái:

 1. Phùng Văn Vương (10)
 2. Phùng Thị Hương (10)

Hải Dương, ngày 20/5/2012

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s