Hội thảo Họ Phùng Việt Nam

Hội thảo Họ Phùng Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc , xây dựng và bảo vệ đất nước qua các thời kỳ do Hội sử học Việt Nam và ban Liên lạc họ Phùng Việt Nam tổ chức tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám vào ngày 19.3.2011 rất…